Виноград благородний (справжній)

ВИНОГРАД БЛАГОРОДНИЙ (СПРАВЖНІЙ) —

А також зверніть увагу на статтю Виноград культурный